Umetanje objekata

Umetanje crteža

Korišćenje i izrada grafikona i dijagrama

Naslovi i kreiranje sadržaja (TOC)

Korištenje Word Art-a

Upoznajte se sa Wordom

Već smo se sretali sa ubacivanjem objekata kod postavljanja zaglavlja i podnožja odnosno numeracije.

 

Kako povezati tekst dokumet i crtež

 umetanje crteža u Word

Procedura je istovjetna ubacivanju bilo kog drugog objekta (formule, simbola dijagrama...). Jednostavno pozovemo crtež komandom Insert Picture. Pojavi se meni

Unutar menija pronađemo sliku

1-disk gdje se slika nalazi

2-folder gdje se slika nalazi

3- ponuda slika koje folder sadrži

Dvoklikom na sliku  iz okna 3 (importujemo) sliku u naš dokument na poziciju gdje smo se nalazili.

 

No, ovdje ćemo dati nekoliko napomena.
Prvo crtež (slika) treba da bude u formatu koji Word može da prihvati. Taj uslov je uglavnom zadovoljen, podržani su svi standardni formati JPG, TIF, BMP, GIF...
Postoje određeni problemi sa crtežima u koloru.
Analiza ovih problema prevazilazi ovaj priručnik i reći ćemo da ukoliko imate namjeru da koristite Word dokument za štampu, kolor priprema u ovom programu neće dati profesionalne rezultate. Jednostavno, Word (još uvijek) nema mogućnosti profesionalne separacije boja i ovako pripremljen dokument može se koristiti samo kao predložak.
Većinu korisnika će ovakva priprema zadovoljiti, naročito ukoliko imaju namjeru da dokumet štampaju na štampaču; problemi se odnose na ofset ili neku zahtjevniju tehniku štampe.

 

Korišćenje i izrada grafikona i dijagrama -Chart-

 

 U slučaju da koristite tabele za prikaz numeričkih podataka, zgodno je da se oni ilustruju preko grafičkih dijagrama.

Word ima mogućnost jednostavnog kreiranja grafikona i dijagrama.

Da biste iskoristili ovu mogućnost prvo trebate ovladati radom sa tabelama.

Kad to učinite onda ćete jednostavnim pozivom komande Graph moći da vaš dokument obogatite grafičkom predstavom brojčanih podataka.

Chart podržava različite izglede dijagrama i, u zavisnosti od podataka (njihove preglednosti), birate odgovarajući tip.
Postoji mogućnost da izvršite konverziju podataka ili iz tabela koje ste kreirali u Wordu, ili iz nekih drugih programa za tabelarni proračun, npr. iz Excel-a.

Naslovi i kreiranje sadržaja (TOC)
Word podržava mogućnost kreiranja automatskog sadržaja (Contents).
Sadržaj se formira tako što se naslovima Heading pridružuju brojevi stranica.
Ova opcija je izuzetno praktična kod većih dokumenata, gdje su česte izmjene, pa bi svaka izmjena uzrokovala mukotrpan posao ponovne numeracije sadržaja.

 

Kad je aktivane Home tab, u grupi Styles group, izaberite (kliknite na) stil koji želite.

Svakom naslovu se automatski pridružuje broj stranice.
Kod složenih tekstova su dopušteni različiti nivoi naslova i podnaslova Heading1, Heading2, Heding3, što dodatno doprinosi efikasnosti i preglednosti.
Nakon što smo unutar dokumenta svim potrebnim naslovima dodijelili stil: Heading, postavimo kursor na poziciju gdje želimo da bude sadržaj (na početak ili kraj knjige) i pozovemo opciju Table of Contents (TOC) iz menija Insert/Index and Tables.

Ponuđeno je nekoliko stilova naslova (slova, poravnanje i slično), koje možemo da primijenimo direktno, ili modifikujemo prema želji.

Još jednom da ponovim šta treba da uradimo:

Šta treba da uradimo

Da selektujemo naslov

Da mu pridružimo (odredimo) nivo 1,2.3... Heading1, Headig2...

I ništa više Word sam odrađuje ostalo.

Znači unutar teksta markirate naslove.

Postavite se na mjesto gdje želite da bude sadržaj (To je obično početak ili kraj knjige i čista stranica)

Izborom nekog od stila sadržaj je kreiran
 

Korišćenje Word Art-a
 


Word podržava i mogućnost automatskog kreiranja deformacije slova i riječi u cilju njihovog korištenja za grafikčko naglašavanje pojedinih fraza i riječi.

Jenostavno se koristi pozivom iz WoraArta iz menija Insert.
 

 

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved