Pamćenje i poziv dokumenta

 

Rad sa neimenovanim dokumentima

Pamćenje i alternativno pamćenje Save -Save As

Otvaranje ranije zapamćenog dokumenta Open

Upoznajte se sa Wordom

Pamćenje dokumenta

Kad završimo sa unosom teksta, možemo ga trajno zapamtiti. Naime, pri radu u Word-u tekst se drži u RAM-u i zatvaranjem dokumenta bez pamćenja, izgubio bi se tekst.
Pamćenje se vrši naredbom Save (File/Save) i zadavanjem imena fajlu u koji želimo smjestiti tekst - dokument.
Umjesto menija, možete kliknuti na ikonu , čime se poziva naredba Save. 

 

 

U polje File name ukuca se naziv fajla (kako želimo da se zove dokument).
Listom Save in određen je folder u koji će se smjestiti fajl. (Izbor i rad sa kombo boksovima smo ranije objasnili.)
Nakon ukucavanja imena i određivanja putanje (foldera), dokument će biti zapamćen kad kliknete na Save dugme.

Nakon što ste jednom zadali ime dokumentu (i nastavili sa radom - unosom teksta), kasnijim pozivom komande Save vršiće se automatsko pamćenje (bez pojave dijalog prozora). Sve promjene biće zapamćene pod ranije datim imenom.

Rad sa neimenovanim dokumentima

Word podržava rad sa neimenovanim dokumentima. Kad startamo Word, u naslovnoj liniji se nalazi predefinisano ime Document 1. To je, u stvari, neimenovani dokument. Ako želimo zapamtiti dokument, moramo mu dati ime.

Kad god pokušate napustiti Word (bilo klikom na Close dugme, komandom Exit ili Close iz File menija), dobićete poruku:

 Do you want save Changes in Document?   

Ako odgovorite sa Yes, provešće se u potpunosti procedura Save. (Tekst će biti zapamćen ako ste mu ranije dali ime, a ako niste, dobićete Save prozor za unos imena fajla.) Ako odgovorite sa No, sve što ste radili biće izgubljeno (neće biti zapamćeno).

U toku pamćenja, u statusnoj liniji se pojavljuje poruka koja vas obavještava o procesu pamćenja (procentu zapamćenog teksta i broju riječi koje sadrži dokument koji pamtite).

Pamćenje pod alternativnim imenom: SaveAs

 

Word ima mogućnost da zapamtite dokument pod drugim imenom. (Ta mogućnost se naročito koristi pri pravljenju različitih verzija i praćenju korekture.) Kad zadate komandu File/SaveAs, možete zapamtiti dokument pod drugim imenom sa promjenama koje ste izvršili, a istovremeno biće zadržan stari sadržaj (pod starim imenom).

 

Lista Save as type omogućava izbor formata dokumenta. Koristi se kod povezivanja - rada sa različitim tekst procesorima, od kojih svaki ima različit format zapisa.

Format dokumenta određen je programom-aplikacijom Word, osim sopstvenog (Word), ima mogućnost da izvrši konverziju teksta i u neke druge formate.

Otvaranje ranije zapamćenog dokumenta Open

 

Postupak obrnut od pamćenja jeste poziv (otvaranje) ranije zapamćenog dokumenta. (Kod pamćenja smo dokument iz RAM-a prebacivali na disk, a ovdje ga sa diska prebacujemo u RAM.)

To se vrši naredbom File/Open.

Dobije se sličan prozor kao kod Save. Ovdje se u prozor za ime (File name) može ukucati ime fajla (obavezno sa putanjom), ili izvršiti izbor korištenjem liste Look in (klikom na folder u kome se nalazi fajl koji želimo pozvati - otvoriti), ono se automatski ubaci u prozor File name.

Dokument možemo pozvati ili sa dva klika na njega ili jednim klikom na njega i klikom na dugme Open.

Nakon toga se sadržaj dokumenta pojavljuje u prozoru radne površine i možemo dalje da radimo na njemu, da ga dotjeramo, štampamo i sl.

Otvaranje novog dokumenta vrši se komandom File/New. Kad izdate komandu New, trebaćete (eventualno) izabrati format budućeg dokumenta. Ako ste već radili na nekom dokumentu koji niste zatvorili - zapamtili, novi dokument se otvara 'preko' starog, pa ćete dobiti mogućnost da 'stari' dokument zapamtite.

(Porukom : Save Changes to Document?  i izborom Yes.)

U Toolbar-u postoje ikone za sve tri opisane naredbe

 
 

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved