Uređenje stranice

 

Formatiranje stranice

Automatski prenos

Numeracija stranica, header, footer, footnote

Upoznajte se sa Wordom

Formatiranje stranice


Prije nego počnemo pisati dokument, potrebno je definisati izgled stranice. Analogno ranijoj termiologiji potrebno je odrediti na kakvom papiru i sa kakvim odnosom bjelina ćemo vršiti unos teksta.
Na slici možete vidjeti osnovne elemente stranice koje treba definisati. da bi mogli otpočeti sa uređivanjem teksa. Ovaj izbor se obično naziva formatiranje stranice, a ovdje se koristi u smislu definisanja i izbora osnovnih dimenzija stranice.

Formatiranje veličine stranice i margina se vrši ikonama iz PageLayot trake

Uređenje stranice

Postoji mnoštvo opcija i mogućnosti i mićemo obraditi neke.

Klikom na trokutić pored komande PageSetup dobijate mogućnost elementarnog uređenja stranice.

Margins (margine) definišu prazan prostor od ivice papira, odnosno granice stvarnog unosa teksta i 'bjeline'.
Promjene, koje zadate, možete pratiti na pokaznoj stranici (Preview) u gornjem dijelu prozora PageSetup-a. Kad ste definisali sve veličine koje želite da ima vaša stranica kliknite na OK.
Lista Paper Size definiše (omogućava unos) veličinu papira.
Orientation orijentaciju papira: portretnu (Portriat), kod koje je dužina veća od širine, ili pejsažnu (Landscape), kod koje je širina veća od dužine.

Layout daje neke dodatne mogućnosti uređenja (formatiranja) stranica teksta (različitu numeraciju brojeva strana, načina poravnanja, postavljanja bordura i slično).
Pri formatiranju stranice trebate voditi računa o mogućnostima vašeg štampača, pa ne zadavati dimenzije koje on ne podržava. (Word će prihvatiti različite formate, ali štampač ih neće odštampati.)
Mogućnost promjene parametara štampača ili izbor jednog od štampača (ako ih imate više na raspolaganju), dobićete klikom na dugme Printer.


Mjere su predefinisano date u inčima (1"=2,54 cm), no postoji mogućnost da izaberete i cm.
Već i samo ova opcija izbora i formatiranja veličine strane, pokazuje kolike su prednosti računara u odnosu na pisaću mašinu.
 

Automatski prenos


Kad pokušate sa unosom teksta, vrlo brzo primijetićete mnoge prednosti, a prije svega: automatski prenos riječi u novi red, automatski prelom stranice i skrolovanje teksta.
Automatski prenos riječi znači, da vi ne vodite računa o tome da li riječ može da stane u red - ona se automatski prebacuje u idući ako ne može.
Imate utisak da pišete na beskonačnoj traci, koja se stalno premotava i podešava zadanu na veličinu stranice.

Automatski prelom stranice omogućava prelazak na iduću stranicu a da vi o tome ne vodite računa, dužina dokumenta je proizvoljna, a straničenje se obavlja prema parametrima iz PageSetup-a automatski.
Vi prelazite sa jedne stranice na drugu, a računar prilikom štampanja uzima u obzir parametre zadate PageSetup-om.

Indikacija prelaska sa jedne strane na drugu
Ponekad, zabunu izaziva ekranska i stvarna strana. Ekranska strana odgovara veličini prozora aplikacije. Veličina ekranske strane zavisi od tipa monitora i vaše volje (naučili ste kako da povećavate i smanjite prozor), dok je PageSetup-om definisana fiksna i stvarna veličina papira koji ubacujete u štampač.
Skrolovanje omogućava da, kad se dođe do kraja radnog prozora, kad ispunimo radnu površinu tekstom, dođe do automatskog pomjeranja teksta; tekst se pomjera naviše - skroluje, tako da mi kucamo tekst, a on se sam pomjera. To omogućava unos teksta neograničene dužine.
Treba obratiti pažnju na upotrebu tastera <Enter>. On omogućava prelazak u naredni red, ali se koristi isključivo kad je taj novi red početak novog pasusa (paragraph). Inače se prelazak u novi red prepušta Word-u, automatskom prenosu riječi.

Numeracija stranica, header, footer, footnote

Kod formatiranja stranice mogli ste vidjeti osnovne elemente stranice koji olakšavaju praćenje složenih dokumenata.
To su, prije svega, brojevi strana. Numeracija strana se u Word-u može obavljati automatski, pozivom rutine Page Numbers (vidi sliku) iz menija Insert.Pri numeraciji stranica data je mogućnost da se broj stranice postavi na sredinu margine (centralno poravnanje) ili u ugao margine (vanjsko poravnanje). Pri tom treba biti pažljiv ako se koristi vanjsko poravnanje kod obostrano štampanih dokumenata. Naime, neparne stranice (Odd pages) imaju numeraciju u desnom uglu margine, a parne (Event pages) u lijevom.
Izbor poravnanja se vrši u meniju Aligment.
Pozivom menija Format... dobijaju se dodatne mogućnosti definisanja numeracije, kao što su vrsta brojeva (arapski, rimski, slovne oznake), ili numeracija od nekog broja (naročito zanimljivo kad se dokument nastavlja).

Zaglavlje (Header) stranice se obično koristi za ispis naslova ili podnaslova da bi se pri čitanju složenih dokumenata olakšalo pronalaženje pojedinih cjelina.
Namjena podnožja (Footer) je slična zaglavlju, mada se ono rjeđe koristi u ovu svrhu.U podnožje se standardno smješta broj strane, ali ga je moguće koristiti i za smještanje nekih drugih obavještenja i ilustracija tipa datum, verzija, logo itd.

Ako u tekstu želimo da koristimo komentare, tzv. fusnote, Word dopušta njihovo automatsko kreiranjeu i poziv naredbom Footnote iz menija Insert. Postavimo se na kraj riječi koju želimo komentarisati i pozovemo naredbu Footnote.


Word će Vam ponuditi način da poveže komentare sa ranijim (ako postoje), a ako izaberete Autonumber, automatski će prebaciti kursor na dno strane gdje se unose komentari.


 

   
 
   
 

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved