Uvijek može drukčije

Promjena izgleda Explorera: definisanje pogleda View

My Computer

Promjena izgleda ekrana

Promjena izgleda ikona

Poziv prečice (kratice) sa tastature

Sveznadar mojTim Windows za neznalice

Promjena izgleda Explorera: definisanje pogleda View

Spominjali smo da je jedna od standardnih komandi unutar menija komanda View. Ona omogućava da podesite izgled prozora prema Vašim potrebama i možemo je shvatiti (prevesti) kao definisanje pogleda u prozor.

Podsjetite se šta omotnica (folder) može da predstavlja: program, programsku grupu, dokument.

Pozovimo Explorer i potražimo meni View.
Razmotrimo neke od mogućnosti koje Vam on nudi:
Prvo izbor vrste pikaza omotnice definisane sa
• Thumbnails
• Tiles
• Icons
• List
• Details
Preporuka Details, predefinisano Icons, provježbajte.

detalje koje želite vidjeti
Iz Explorerovog menija izaberite View\Choose Details da biste otvorili okvir za dijalog Choose Details.
Izaberite informacije koje želite da budu uključene prikazom Details koristećI se poljima za potvrdu ili dugmadima Show ili Hide.
Imate mogućnost definisanja širine izabrane kolone, tako da u polje Width unesite vrednost u pikselima ili da vrijednost parametra Width ostane nula, pa će se automatski podesiti širrina kolone.

Standardni prikaz možete proširiti sa različitim stavkama od datuma prve kreacije, autora, proizvođača, načina zaštite, i različitih opcija koje eventualno dokument opisuju.

Prikaz i sakrivanje sistemskih fajlova. (Hidden files and folders)
Predefinisano su sistemski fajlovi skriveni, a razlog je što slučajan gubitak sistemskih fajlova uzrokuje pad sistema.
Dobro razmislite da li imate potrebu (znanje) za prikaz ovih fajlova što ćete jednostavno omogućiti čekiranjem opcionog dugmeta (radio butona).

Raspoređivanje ikona
Da biste podesili raspored ikona u desnom oknu prozora Explorera, iz njegovog menija izaberite View \ Arrange Icons By:
Imate mogućnosti (koje smo već ranije spominjali):
• Name (ime): Ikone omotnica (foldera) poredane abecednim redom, a zatim i Ikone datoteka, isti tako poredane po abecedi
• Size (veličina): Datoteke su poredane od od najmanje ka najvećoj. Ako se klikne ponovo na size dobiće se obrnutu poredak (svaki klik obrće redoslijed).
• Type (tip): Datoteke su grupisane po tipu.
• Modified (datum mijenjanja): Ikone su poređane po datumima kada su posljednji put mijenjane

Preraspodjela pozicije alatki
Kao i kod većine drugih prozora kod Explorera je moguće da dodajete, uklanjate i premještate pojedine alatke i palete alatki
Da bi onemogućili slučajno premještanje i promjenu pojedinih paleta koristite naredbu za zaključavanje: Lock the Toolbars, kada su palete zaključane ova naredba je potvrđena (čekirana). To možete primjetiti i po tome što se na lijevom kraju palete ne vidi tačkasta vertikalna linija koja omogućava da se prevlačenjem premješta paleta.


Adresna traka (address bar)
sa imenom tekuće lokacije nije obavezna i standardno se nalazi ispod palete sa standardnim dugmadima (na slici je to C:\WINDOWS\TEMP)
Na desnom kraju adresne trake nalazi se dugme kojim se može otvoriti padajuću lista često posjećivanih mjesta (putanje foldera) na računaru. Za prelazak na neku od ovih lokacije, samo je izaberite iz liste.


Traka s vezama (links bar)
Takođe nije obavezna i slično adresnoj traci, sadrži veze, ali to su veze ka često posjećivanim lokacijama na Webu.
Lako se dodaju nove, sopstvene veze i uklanjaju one koje su suvišne.
Ukoliko koristite mrežu (ukoliko ste na vezi) klikom na Customize Links na traci Links, pozvaćete Web stranu sa detaljnijim uputstvima: dobićete mrežno uputstvo (Help) za kreiranje kratica i prilagođavanje veza
 

Otvorite i upoznajte se sa prozorom My Computer

 

My Computer doslovno znači "moj računar", ali u Windows kontekstu ovaj termin se koristi za program koji prikazuje raspoložive diskove i njihov sadržaj.
Postoji nekoliko načina da pokrenete ovaj program
• Ako se nalazite u Exploreru, izaberite opciju My Computer
• Otvorite ikonicu My Computer na Windowsovoj radnoj površini, ako postoji.
Slobodno izaberite opciju koja Vam se čini brža.
Sem diskova ovaj program daje pregled sistemskih foldera koje podržava Vaš računar.


Na diskove i rad sa njima ćemo se vraćati kasnije (mnogo puta) zasad ćete ih prepoznati po ikonicama.
Skoro svaki računar ima lokalni čvrsti disk označen sa C:, disketnu jedinicu (A:) i CD uređaj (na slici H: I:).
Da biste vidjeli sadržaj disk jedinice, pritisnite njenu ikonicu (jednom ili dvaput).
Za otvaranje flopi i CD disk jedinice potrebno je da u odgovarajući drajv ubacite flopi disketu odnosno CD ROM disk, pa ćete biri u prilici da vidte njihov sadržaj.
Ako želite da otvorite ikonicu hard diska treba da kliknete na nju. Kad otvorite ikonicu disk jedinice C:, vidjećete najmanje tri omotnice: Documents and Settings, Program Files i WINDOWS:
• Documents and Settings: Sadrži korisničke foldere i fajlove. Tu se nalazi folder My Documents.
• Program Files: Sadrži datoteke svih instaliranih programa na računaru. Spada u grupu sistemski kreiranih foldera
• WINDOWS: Folder koji sadrži datoteke operativnog sistema. Spada u grupu sistemski kreiranih foldera

Otvorite i upoznajte se sa folderom My Documents
Ako ste početnik upoznavanje sa sadržajem računara trebalo bi počnete od ovog foldera.

On je rezervisan samo za Vas i Vaše dokumente.

On može da sadrži druge foldere kao npr. My Music i My Pictures i slično.
Windows je kreirao ove foldere sa namjenom da u njih kasnije automatski smješta Vaše dokumente.
 

Promjena izgleda ekrana

U ovom poglavlju ćemo pokazali kako se mijenja i definiše izgled ekrana. Mada je to uobičajen opis preciznije bi bilo da se kaže da smo izvršili podešanje glavnog prozora desktopa.
Ako kliknemo desnim tasterom, na prazan prostor radnog prostora (desktopa), izborom Properties dobićemo mogućnost izmjene osnovnih elementa ekrana.
Dobićete prozor Display Properites koja je naročito popularna kod početnika, jer omogućava da se bezopasno i brzo promijeni standardni izgled ekrana.

Glavne ponude (kartice) su:
• Themes
• Desktop
• Screen Saver
• Appearance
• Settings

Prozor uzorak (Sample) omogućava da za sve ponuđene opcije unaprijed vidimo šta je to što želimo promijeniti. Ovo je neka vrsta preliminarnog pogleda, karakteristična za većinu prijateljskih -user frendly- okruženja, koja sprečava iznenađenja.
Ako ste vršili značajne izmjene koristite se mogućnošću pamćenja okruženja sa Save As, tako da trenutnom okruženju date novo ime. Na taj način ćete sačuvati staro ime, pa ćete moći da kasnije opozovete promjene.

Unutar Themes se definiše izgled aktivnog prozora i omogućava da zapamtimo neke od ponuđenih.
Ponuda Desktop omogućava da se definiše pozadina ekrana: Background. Standardno je pozadina sive boje, no može se obogatiti izborom različitih prekrivača - Pattern. Ponuđene su različite šare i motivi. Postoji ponuda standardnih likova, koja se može proširiti.
Sa Display Tile i Center vrši se postavljanje izabrane slike na željenu poziciju. Tile je ponavlja preko cijelog ekrana, a Centar postavlja na centar ekrana.
Screen Saver je program za čuvanje katodne cijevi: kad se na ekranu dugo prikazuje ista slika (što je slučaj kad se dugo ništa ne radi), zbog stalne osvjetljenosti istih tačaka ekrana oštećuje se fosforni sloj, na tim mjestima.


Zbog toga je poželjno da se, kad se dugo ništa ne radi, automatski starta program, koji bi isključio potencijalno opasno osvjetljenje. Ponuđeno je nekoliko standardnih figura, a moguće je nabaviti i najrazličitije animacije, čak i Bila Gejtsa, kako pere prozore, dok vi ništa ne radite.
Efekat Screen Saver-a se prekida pomijeranjem miša, ili pritiskom na neki taster.
U polju Wait se definiše vrijeme (u minutama) nakon koga će se startati Screen Saver. No taj ozbiljan razlog, gotovo je zaboravljen Screen Saver-i su uglavnom postali izvor zabave. Kad se određen period ništa ne radi, pojave se različite figure, koje se vrte i okreću, dok računar čeka da vi ponovo počnete sa radom.
Power je opcija koja omogućava da definišete privremeno isključenje monitora i diskova nakon određenog vremena.
Izbor kartice Apperance omogućava definisanje izgleda pojedinih prozora.
U listi Windows and buttons definišete kako želite da promijenite standardni izgled dugmadi.

U Windows-u je primjenjeno nekoliko kombinacija boja (Color Shemes). Iz ponuđene liste birate neku šemu.

Kombinacija boja je skup komplementarnih boja.
Kartica Settings je najznačajnija u ponudi podešavanja Display. Uz njenu pomoć se biraju osobine grafičkog podsistema (usklađuje video kartica, monitor i operativni sistem).

Sa Color Quality definišete pozadinu, dobijete matricu sa ponudom boja iz koje birate željenu.
Pri izboru boja treba voditi računa da će brzina, iscrtavanja ekrana, biti veća (brže ćemo dobijati odziv), ako izaberete kombinaciju od punih boja (solid).
Promjene i efekte možete pratiti unutar prozora
Sa Apply će promjene biti zadržane kad i idući put startate Windows-e. I ovdje je ostavljena mogućnost pamćenja starog uzorka sa Save As.
Dva su osnovna parametra koja definišu grafiku: rezolucija i broj boja.
Rezolucija određuje finoću prikaza-broj tačaka. Npr. 800X600 znači 800 tačaka po horizontali i 600 po vertikali. Normalo, ovaj broj treba biti usklađen sa stvarnim stanjem.
 

Promjena izgleda ikona i poziv prečice (kratice) sa tastature


Ikone za Windows aplikacije i njihove dokumente su fiksne, no ako ste nezadovoljni njihovim izgledom jednostavno ih možete promijeniti.

Kliknete desnim tasterom miša na ikonu, izaberite Properties,
zatim izaberete Shortcut, ili Program (u zavisnosti od vrste izabrane ikone: da li predstavlja program ili dokument) na kraju, kliknete na Change Icon.
Izbor nove ikone se vrši jednostavnim klikom na neku od ponuđenih ikona u prozoru Curent Icon i klikom na OK.
Predhodna ikona biće zamijenjena sa novoizabranom


Pojam kratice: ShortCut, smo već sretali, ali ovdje se srećemo sa Shortcut Key, prečicom sa tastature. Ponekad se ova mogućnost naziva i hot-key - brzi (vrući) poziv sa tastature. Ona omogućava da sami definišemo kombinaciju tastera, kojom se može pozvati na izvršenje program/dokument predstavljen ikonom.

Ako ste obratili pažnju , vidijeli ste da pri definisanju ikone postoji prozor Shortcut key. Procedura koja definiše kombinaciju tastera, koja će se koristiti za Prečicu sa tastature je vrlo jednostavna:
Nakon što smo pozvali prozor Properties (desni klik na ikonu i onda: Properties/Shortcut-Program) postavimo se pokazivačem (kliknemo u polje Shortcut key), pritisnemo jedan od funkcijski tastera (<Ctrl>,<Alt> ili <Shift>) pojaviće se početak dozvoljene kombinacija (na slici Ctrl+Alt) i od nas se očekuje da ukucamo slovo koje će činiti potpunu kombinaciju (na slici to je P). Kad napustimo prozor (zapamtivši izabranu kombinaciju), svaki put kad se nađemo u desktopu pritiskom na tastere, koje smo definisali, vršimo poziv ikone otvaramo/startamo program/dokument, koji ona predstavlja. U primjeru bi to bio istovremeni pritisak na <Ctrl> <Alt> <P> tastere.
Ako napravite zgodan plan, sa ovim postupkom možete bitno da ubrzate pristup fajlovima.