Početak rad - Start Windows-a

startna lekcija

Radna površina - Desktop

Start dugme i taskbar

Šta nakon starta programa?

-tri primjera izgleda programskih prozora-

ISKLJUČENJE RAČUNARA

Sveznadar mojTim Windows za neznalice

Windows je korisnički predusretljiv (user friendly), grafički orjentisan operativni sistem. Ovo znači da se od korisnika ne traži predznanje, a mogućnosti, posljedice i način izvedbe svake moguće akcije se prikazuje na ekranu (ili postoji mogućnost da se dobije).

Za start programa Windows nije potrebno uraditi ništa; dovoljno je uključiti računar i program se sam starta.

Kad pritisnemo dugme Power na kućištu računar se uključi i nakon par sekundi, dok se vrši testiranje, praćeno logotipom Microsoft-a, dobijemo ekran koji nam omogućava da radimo ono što želimo, Windows je startan.

U zavisnosti od verzije ekran će poprimiti izgled sličan ovom na slici.

 

Razjasnimo šta je to što vidimo kada smo startali Windows-e.

 

Ekran je podjeljen na dva dijela:

radnu površinu: Desktop i liniju sa alatima: Taskbar, gdje se na radnoj površini nalaze raspoređene ikone programa.

 

Radna površina - Desktop

Najveći dio prostora ekrana zauzima radna površina - radni sto: desktop. U radnoj površini će se pojavljivati programi, alati i objekti sa kojima ćete raditi.

Praktično tu ćete obavljati sve vaše djelatnosti, baš kao što činite na vašem stolu, zbog čega i ova analogija sadržana u imenu.

Po uključenju su u Desktop smješteni standardni programi, odnosno njihove ikone. Obavezno su tu: My Computer i Recycle Bin

Broj i vrsta ostalih programa zavisi od procesa instalacije (izbora moda i elemenata) Windows-a i naknadne instalacije dodatnih aplikativnih programa na vašem računaru.

Start dugme i taskbar

 

Na dnu ekrana se nalazi dugme za start i taskbar traka.

Start dugme predstavlja važan alat Windows-a, jer je preko njega moguće pokrenuti sve druge programe i komande koje on sadrži.

Na primjeru Start dugmeta vidi se princip user friendly: korisnički orjentisanog, ljubaznog pristupa. Ako želite početi nešto da radite, logično je da to krenete od starta. Ako vam ni to nije dovoljno, na to će Vas podsjetiti Windows-i, kad postavite pokazivač miša na dugme Start i malo duže ga zadržite, pojaviće se balončić sa porukom: Click here to begin

Ove poruke sa balončićima, savjeti (Tooltips) će se javljati iznad većine dugmadi, ako malo duže zadržite pokazivač miša na njima.

 

Analiziraćemo rad sa prozorima koje dobijemo pritiskom na Start dugme.
Sve aplikacije se mogu pokrenuti pomoću Start dugmeta.
Prozori Start dugmeta, ne odgovaraju ni prozorima aplikacije ni dokumenta.
Ovi prozori su organizovani kao dijalog boksovi (fiksne veličine koja se ne može mijenjati) čije liste sadrže ponudu objekata-opcija (koje biramo pokazivačem miša). Indikacija selekcije je inverzno osvjetljenje izabranog objekta.

Ako opcija ima podopciju (tj. ako izabrani objekt predstavlja programsku grupu koja se sastoji od drugih objekata) iza imena objekta se nalazi strelica (u formi trokuta).

Da bi došli do izvršnog nivoa (do programa kog možemo pokrenuti) postavimo se pokazivačem miša na opciju sa strelicom i pojaviće se spisak opcija koje su sadržane u tom folderu (u izabranoj programskoj grupi). Ako pored imena objekta nema strelice znači da je opcija izvršna (u prijašnjoj terminologiji to bi značilo da je to izvršni fajl - program, direktno izvršna aplikacija).

Ako želimo da pozovemo neki objekt, postavimo se na dugme Start i kliknemo na njega (push button). Nakon toga se pojavi prozor sa listom-menijem. Programi se, biraju postavljanjem (bez klika-samo postavljanjem-ponuda se sama 'razmotava') na Programs (sa vrha liste).
Potom se pojavljuje lista (grupa), koja sadrže pojedine programe. Mi, normalno, treba da znamo kojoj listi pripada naš program, pa kad se postavimo na tu listu, ona se 'razmota' i pojavi se ime (i ikona) programa kojeg želimo startati). Selektujemo program, koji želimo startati, tako da se postavimo na njega pokazivačem. Indikacija selekcije je inverzan-zacrnjen prikaz, odnosno prikaz druge (obično plave), boje.
Kad smo selektovali željeni program kliknemo na njega i on je startan.
Indikacija starta (poziva izvršenja) programa je pješčani sat (hourglass). 
Kad smo startali program, on se aktivira i u toku je inicijalizacija - prebacivanje programa sa diska u RAM (indicirano pješčanim satom). Nakon inicijalizacije, se pojavljuje prozor startovane aplikacije. (Izgled i veličina prozora određeni su konkretnom aplikacijom.) Unutar prozora aplikacije obavlja se rad. Istovremeno se može startati više aplikacija ili više dokumenata, jedne aplikacije.

Na slici je prikazana način izbora programa koji se nalazi unutar foldera Microsoft Office.

Klik na taster Start, postavljanje na objekt (folder) AllPrograms i postavljanje na Microsoft Office.

Kad se postavite Microsoft Office pojavio se spisak programa koje sadrži ova programska grupa.

Iz spiska bi selektovali željeni program iz te grupe- liste i startali ga, klikom na njega.

Klizeći pokazivačem miša po površini desktop-a razmotavamo liste (bez potrebe za klikovima sve 'grupe sa strelicama' se 'razmotavaju'), a sam start je sa jednim klikom na program.

Još brže otvaranje, možete postići, ako nakon klika na Start, ne otpuštate lijevi taster miša, dok pokazivačem tražite program. Kad na ovaj način selektujete program, on će se startati automatski, kad otpustite taster miša.  Dovoljan je samo klik na Start, držanje lijevog tastera i selekcija programa.

 

Taskabar ili linija poslova, omogućava pregled svih aktivnih poslova tako što se pojavljuju imena aktiviranih programa.

Windows  je  višeprogramski operativni sistem koji omogućava istovremeni rad više programa, pa je taskbar koristan alat koji nam omogućava uvid trenutno aktivne programe kao i da jednostavno (klikom) prelazimo sa jednog posla na drugi.

Kao što se vidi na slici, u desnom uglu Taskbara se nalazi prikaz sistemskog vremena: Sat (Clock) sa prikazom tačnog vremena.

Taskbar i Start dugme su smješteni u prozoru, sa kojim možemo da radimo (da ga pomjeramo) kao bilo koji drugi prozor, odnosno da ga postavimo duž lijeve, desne ili gornje ivice ekrana. Njegova uobičajena pozicija je na dnu ekrana.

Sad da odgovorimo na često pitanje:

Šta nakon starta programa

Odgovor je: Ništa.

Izađite iz programa i nabavite literaturu koja obrađuje taj program, barem je letimično proučite i onda ponovo startajte program. Ovaj odgovor i objašnjenje, naravno, ne važi za iskusne korisnike, oni će pronaći puta i načina da se snađu i bez literature. Takođe, ovo ne važi i za jednostavne programe, koji su intuitivno jasni.

Evo nekoliko primjera programa iz paketa MS Office.

Analizirajte izgled prozora i prepoznajte elemente i radno okruženje.

 

Izgled prozora Word-a

 

Izgled prozora Power Pointa

 

s

Izgled prozora Access-a

 

1-Office buton poziva padajući meni sa osnovnim setom naredbi

2-Save/Undo/Redo

3-Traka sa komandnim karticama mijenja izgled trake poslova 4

4-Traka sa setom naredbi definisaih izborom u komandnoj traci 3

5-Ime dokumenta i aplikacije

6- dugmad za definisanje izgleda, veličine i zatvaranje prozora aplikacije

7-Rad prostor definsan samom aplikacijom

8-Statusne informacije yavisno od pozicije untar dokumenta

 

Nakon analize kliknite na dugme Close   (iz grupe 6) i zatvorite program.

Nemojte ništa pamtiti. Kad se pojavi dijalog box koji ce ličiti na ovaj sa slike ispod

Odgovorite (kliknite) na No dugme

 

Napuštanje – kraj rada sa Windows-ima ISKLJUČENJE RAČUNARA

Korisnici često izbjegavaju ovu proceduru i jednostavno isklučuju računar “na dugme”. Sem što na taj način smanjujete raspoloživu memoriju diska (stvaranjem TMP fajlova), to ponekad može imati i ozbiljnije posljedice, gubitka važnih podataka. Zato, preporučujemo da ne ignorišete ovu proceduru.

Razmotrimo kako da završimo rad sa računarom pod Windows-ima, tj. kako da isključimo računar.
Prosto prebacivanje prekidača (odnosno pritisak na taster Power) se ne preporučuje, jer može dovesti do nekih problema.
Prije nego što isključimo računar potrebno je da se obave odgovarajuće zaštitne radnje. (Npr. zatvaranje fajlova, isključivanje eksternih uređaja i sl.)
Windows o tome sam vodi računa o tome upozoravajući nas o eventualnim problemima.
Windows-i zahtjevaju određenu proceduru, koju treba poštovati.

Ova procedura sadrži veliki broj principa, koje ćemo sretati i u drugim programima, pa je zato pažljivo proučite, bez obzira na njenu jednostavnost.
Kao što je rečeno standardno se komande zadaju mišom. Ako se pokazivačem postavimo na dugme Start pojaviće se balončić sa porukom: Click here to begin.
Potrebno je kliknuti na dugme Start (startaćemo jedan od mogućih programa -program za kraj).

Slika ispod ilustruje proceduru isključenja u 3 koraka 1-Start; 2-Turn Of Computer; 3-Turn Off

Poslije trećeg klika počinje procedura gašenja.

Kad ste proveli ovu proceduru promjeniće se pozadina ekrana i otpočeće testiranje praćeno porukom: Please wait while your computer shuts down., u toku koje se vrši testiranje stanja računara i vaših programa i dokumenata.

Ako test prođe bez problema računar će da se ugasi.

 Ukoliko je neki od programa bio aktivan kad ste započeli proces gašenja dobićete poruku sa pitanjem da li želite da zapamtite podatke.

U toku rada podaci se čuvaju u RAM memoriji.
To je privremena (elektronska) memorija i u nju smješteni podaci se gube uvijek kad isključimo računar. Ako želimo da sačuvamo podatke trbamo ih prebaciti u trajnu memoriju (magnetna - hard disk). Upozorenje o tome da ćemo izgubiti podatke javlja se u vidu dijalog prozora sa porukom Do you want to save your... ? , a način pamćenja zavisiće od aplikacije koju koristimo.

Opcija Restart the computer koristi se kad nam se desi pad sistema, ili neka slična neugodnost, koju ne možemo otkloniti na drugi način, i ima iste posljedice kao isključenje računara (znači i gubitak svih privremenih podataka smještenih u RAM memoriji i slično), ali bez posljedica strujnih udara.

Isključivanje se može izvesti i standardnom komandom za izlaz koja važi kod svih Windows programa: pritiskom na kombinaciju <Alt> i <F4>. Ova kombinacija, ustvari, predstavlja zahtjev za zatvaranje trenutno aktivnog programa i sa njom ćemo napustiti i Windows , ako je on posljednji aktiviran.