Komunikacija čovjek računar

uvodna lekcija2

Tastatura

Miš

Monitor

 

ŠTA I KOGA TREBA PRITISNUTI, GDJE KLIKNUTI I GDJE GLEDATI

Sveznadar mojTim Windows za neznalice

Windows podrazumjeva komunikaciju korisnika sa računarom standardnim ulaznim elementima, a to su miš i tastura i standardnim izlaznim elementom a to je monitor.

Tastatura

Od nestanka bušenih kartica postoje neke konzole, koje podsjećaju na današnje tastature.

Tastatura je doživjela bitne modifikacije, no principi primjenjeni šezdesetih, kod kalkulatora zadržani su do danas.

Tastatura

Pojednostavljeno: tastatura je skup tastera čije kodove računar može da prihvati kao ulazne podatke. Pojedinačni tasteri predstavljaju slova ili funkcije i računar može da ih dešifruje kao takve.

Većina podataka koje želimo unijeti u računar je u obliku teksta.
Pomoću tastature vrši se unos teksta tako što korisnik pritiska tastere sa slovima ili brojevima.
Pritisak na taster se prepoznaje kao slovo, broj ili neka funkcija.
Većina podataka koje želimo unijeti u računar je u obliku teksta.
Pomoću tastature vrši se unos teksta tako što korisnik pritiska tastere sa slovima ili brojevima.

Miš (mouse) i klik

Miš predstavlja optoelektronski ulazni uređaj, koji omogućava jednostavnu registraciju i prikaz promjene položaja uređaja - miša na ekranu - displeju.

mouse

Sa dominacijom Windowsa, kao klasičnog grafičkog okruženja, od početka devedesetih miš je postao nezaobilazna komponenta PC računara. Bez miša je moguće koristiti Windows-e, ali sa njim je znatno lakše.

Sa gornje strane miša nalaze se dva (ili tri) tastera, koja se koriste za zadavanje komandi.
Miš je uređaj koji omogućava da se kretanje po podlozi, posredstvom računara, predstavi kao kretanje po ekranu

Pokazivač miša (mouse pointer) pokazuje trenutni položaj miša na radnoj površini. Kad se pomjeri miš po podlozi, pokazivač u obliku strelice se pomjera po ekranu.

Kontrola pointer-a se vrši pomjeranjem miša. Zbog preciznosti je poželjno da se koristi orginalna gumena podloga za miša (mouse pad).

Za izbor elemenata Windows-a postavite pokazivač miša na element (objekt) i pritisnite pa pustite lijevi taster miša. Ovo se zove klik miša na ... (click mouse to ...), gdje se navede ime elementa - objekta na koji se kliknulo.

Dvostruki klik (dvoklik) miša se koristi za poziv izvršenja nekih naredbi (start i otvaranje programa i slično). Ova naredba se, ponekad, naziva aktiviranje objekta. Dvostruki klik se vrši tako da se  postavi pointer miša na element i dva puta brzo klikne, uz kratku pauzu između klikova (manje od jedne sekunde).

Tehnika prevuci i odvuci (drag & drop) se koristi za prebacivanje pojedinih elemenata sa jedne lokacije na drugu. Provodi se tako da:

1. Postavite pointer miša na element

2. Pritisnete lijevi taster miša i držite ga pritisnutog

3. Pomjerite pokazivač miša - strelicu koja u ovom slučaju obično sadrži i iscrtkani pravougonik, ili inverzno osvjetljen objekt

4. Otpustite tipku miša (i element koji ste selektovali pod 1.) će se prebaciti na novu lokaciju

Pri radu sa mišom se uglavnom koristi lijevi taster miša, koji se naziva primarni, a kad se želi koristiti desni to se posebno naglašava. Lijevim tasterom miša se aktiviraju komande, a desnim se omogućavaju izmjene osobina objekta (Properties).

Monitor

Monitor je sastavni dio svakog računara, neophodan pri komunikaciji korisnik-računar. Prikaz podataka mora da bude jasan i  intuitivan.

monitori

Kvalitet monitora određuju mnogi faktori, a najvažnija je rezolucija koja se definiše brojem vertikalnih i horizontalnih piksela (najmanje vidljive tačke).

Pod pikselom se  smatra najmanji element slike (picture element).

Kvalitet prikaza bitno određuje i broj boja, koje mogu da se prikažu na ekranu. Standardno se koristi 16 bitni prikaz visoke rezolucije (high color) i 32 bitni prikaz pravi kolor (true color).

Upravljanje i nadzor nad monitorom obavlja se u sklopu operativnog sistema-Windows-a.

 

Možda se čine nepotrebni, no nekoliko dodatnih pojašnjenja neće smetati:

Ulazni uređaji, a to su standardno miš i tastatura, imaju jedan osnovni zadatak: da omoguće korisniku da vrši unos podataka i kontroliše pomjeranje pokazivača na izlaznom uređaju, na ekranu.
Koristeći miša i tastaturu korisnik manipuliše podacima i to može da prati na ekranu.
Prije nego što se upoznamo sa tehnikama manipulacije, daćemo osnovne elemente Window-sa. To je malo neuobičajeno, obično se sa elementima Windows-a upoznaje interaktivno, kroz rad.