Uvod u rad sa Windows-ima

uvodna lekcija1

Šta je računar

Operativni sistem

Šta su Windows-i

Koliko vremena treba da se počne raditi sa Windows-ima

Sveznadar mojTim Windows za neznalice

Šta je računar

U širem smislu računar (computer) se definiše kao matematička mašina.

Češće se koristi nešto uža definicija za specijalnu klasu, koja računar definiše kao elektronsku, digitalnu, reprogramibilnu mašinu koja može da obavlja logičko matematičke operacije, unos, obradu i pamćenje podataka.

  • elektronska znači da osnov građe računara čine elektronske komponente

  • digitalna da obavlja operacije sa brojevima (digit - broj)

  • reprogramibilna znači da se redoslijed operacija može programirati i mijenjati.

Najrašireniji tip računara poznat kao PC (Personal Computer - lični računar), je univerzalan računar namijenjen za jednog korisnika koji  na njemu obavlja različite, ali relativno proste poslove unosa obrade i pamćenja (čuvanja) podataka.

Računar čini jedinstvo fizičkih i programskih resursa.

Pod fizičkim resursima se podrazumijeva hardware - tvrda građa, a programskim software - programska podrška.

Operativni sistem

Teoretski, svaki korisnik, može sam da bira i odlučuje o načinu i konceptu rada računara. No, to bi od korisnika zahtijevalo multidisciplinarno znanje: od matematike, elektronike,  komunikacija, mehanike do ergonomije i ko zna čega još. Praktično od takvog računara bi rijetko ko imao stvarne koristi.

Umjesto toga unaprijed se definišu programi potrebni za rad računara.

Programi komuniciraju međusobno posredstvom glavnog programa. Uopšteno govoreći, to znači da se uz pomoć, jednog, glavnog programa ostvaruju sve osnovne funkcije bitne za rad računara.

Operativni sistem možemo shvatiti kao glavni program, koji su napisali timovi stručnjaka sa ciljem da konačnom korisniku (tzv. end user) omoguće jednostavnu upotrebu računara.

Zadatak operativnog sistema da korisniku omogući jednostavan rad na računaru, bez da od njega zahtjeva upoznavanje sa stvarnom strukturom i radom pojedinih komponenti.

Koncepcija PC računara je pošla od masovnosti upotrebe, a fleksibilnost tzv. otvorenost sistema za dogradnju (Open look), ostvaruje se u dva smjera.

Prvi predstavlja mogućnost dogradnje sistema kupnjom novih komponenti - hardverska proširivost, što je omogućeno ostavljanjem praznog prostora unutar CPU jedinice sa konektorima - slotovima. U te se konektore ubacuju elementi-kartice i na taj način se vrši proširivanje osnovnog sistema.

Drugi aspekt otvorenosti, predstavlja mogućnost dogradnje i kupovine programa za različite djelatnosti - programska dogradnja. Kao što ste kupili štampač i jednostavno ga povezali sa CPU jedinicom, isto tako kupite novi program, koji će vam olakšati neki novi posao.

Osnovni progam, koji povezuje i nadzire sve komponente računara i poslove koji se na njemu obavljaju,  naziva se operativni sistem.

Operativni sistem treba da omogući  održavanje i zamjenu pojedinih komponenti i njihov besprekoran rad, ali i da omogući rad drugim korisničkim - aplikativnim programima; operativni sistem je podloga za start korisničkih programa.

Povezivanje pojedinih programa i komponenti postiže se ravnopravnim tretmanom fizičkih i programskih resursa.

Operativni sistem

Operativni sistem na isti način pristupa pojedinim uređajima (npr. kontroleru diska, ili tastaturi) i programima (npr. programu za zapis podataka na disk). To se postiže modularnim pristupom virtuelnim i stvarnim uređajima, složenim matematičkim modelima, a praktična realizacija se postiže sofisticiranim elektronskim komponentama.

Ovdje možemo napomenuti da korisnike računara možemo podijeliti u tri kategorije:

·         sistemski programeri, ljudi koji pišu programe koji se direktno obraćaju hardveru, ili kreiraju programske jezike i operativne sisteme

·         aplikativni programeri koji koristeći rezultate sistemskih programera pišu programe prilagođene konačnom korisniku

·         operateri, ljudi koji koriste gotove programe (koji su napravili sistemski ili aplikativni programeri)

Operateri rade sa podacima koje unose u dokumente, aplikativni prorameri kreiraju programe, a sistemski programeri se obraćaju direktno računaru - programiraju rad pojedinih komponenti.

Konačni korisnik može biti aplikativni programer ili operater.

Šta su Windows-i

U svojoj istoriji PC je doživio  i doživljava različite operativne sisteme.

Počeo je sa sada zaboravljenim DOS operativnim sistemom firme Microsoft (PC DOS ver. 1.00) i stigao do Windows XP takođe firme Microsoft.

Početni PC-jevi su bili skromni, skroman hardver nije dopuštao velike i složene programe pa je njihov operativni sistem: DOS, od korisnika zahtjevao učenje i pamćenje komplikovane sintakse i veliku koncentraciju pri radu. Svako slovo i svaki znak bili su važni. Radilo se u tzv. komandnoj liniji ukucavanjem naredbi preko tastature. Svaka slučajna greška, blokirala je rad i zahtjevala novo kucanje.

Windows-i predstavljaju grafički orjentisan operativni sistem prilagođen korisniku.

Objekti, programi, alati i naredbe su predstavljeni sličicama - ikonama (icon). Ikone se smještaju u grupe, koje su grafički  predstavljene kao zasebne cjeline - prozori. Manipulacija sa prozorima i ikonoma obavlja se mišom. Sve je postalo, gotovo, intuitivno.

Koliko vremena treba da se počne raditi sa Windows-ima

 

Windows-i su prevashodno namjenjeni korisnicima koji žele da jednostavno sjednu za računar i da ga koriste.
Na prezentaciji Windows-a 95 (pretpostavljate to je bilo davne 95-te) Bill Gates je tvrdio da je sve tako lako, da ste u mogućnosti da nakon pola sata počnete da koristite računar. To je pretjerivanje, ali ja ću još drskije da ustvrdim da je dovoljno pet minuta.
Za dva minuta ćete naučiti kako da uključite računar.
Ustvari naučili bi to i brže, ali računar neće da to brže obavi.
Nakon toga pronađete dugme Start i možete da koristite računar.

 

Kad ste pronašli dugme Start, ma koliko bili nespretni ne treba Vam više od tri minuta vam da pronađete Pomoć i podršku (Help) kako da koristite računar. Poslije toga koristite računar uz pomoć uputstva i implementirane pomoći za rad: Help-a.

 

U reklamnoj kampanji za Windows 95 korišten je džingl sa muzikom Stones-a, Pokreni me: Start me Up, kao ilustracija jednostavnosti: ali po teoriji zavjere upitaćemo da li je korak koji ste učinili korak spoznaje, ili je prvobitna reklama nešto zlokobnija?

Start me Up