Rad sa osnovnim funkcijama

 

SUM, MIN, MAX, AVERAGE

Vježbe i standardne greške

Još o formatiranju ćelija

 

SUM, MIN, MAX, AVERAGE

U radni list unesite u ćelije od A2 do A6 brojeve (vidi sliku). U Excelovoj terminologiji kaže se da ste popunili rang ćelija od A2 do A6 ili A2:A6. Ako želite u ćeliji A7 dobiti sumu unesenih brojeva, tada aktivirajte ćeliju A7, i u nju unesite formulu koja će dati željeni rezultat.

Unos formule se obavlja u nekoliko koraka, kroz koje vas vodi Excel i to:
1. Aktiviranje rada sa ugrađenim funkcijama;
2. Izbor potrebne funkcije za obavljanje zadatka i
3. Izbor oblasti (ranga) ili pojedinih ćelija koje će funkcija koristiti za izračunavanje.
4. Kada ste obavili predhodna tri koraka ostaje Vam da kliknete na dugme OK i formula sa izabranom funkcijom je unesena i dobijen željeni rezultat.
1. Da se komanda za izbor funkcije Insert-Function:
2. Excel ima veliku zbirku ugrađenih funkcija koje se mogu upotrebiti u formulama, a koje su svrstane po kategorijama. (vidi sliku dolje)

Na vrhu se nalazi kategorija Most Recently Used (najčešće korišćene funkcije) i All (sve funkcije- pregledajte ih). Kad izaberete funkciju u našem slučaju SUM kliknete na dugme OK i Excel će u većini slučajeva prepoznati rang koji želite računati, a ako ne, onda morate sami to obaviti u sljedećem koraku.
 

Postoje funkcije koje izvršavaju složene operacije, koje je inače teško i komplikovano "obaviti", npr., funkcija CORREL izračunava koeficijent korelacije dva skupa podataka.
3. U ovom koraku dobro provjerite šta je Excel ponudio možete to promijeniti, ako ne odgovara, te sami unijeti ili mišem izabrati ćelije ili rangove ćelija koje želite da budu predmet računanja.
 
4. Kada ste se uvjerili u ispravnost izbora ranga i dobijenog rezultata kliknete na OK
Mogli ste i bez pomoći Excela! - jednostavno upisati u ćeliju A7 formulu =SUM(A2:A6) i pritisnuti Enter.
To ćete vjerovatno raditi kada budete dobro proučili rad sa formulama na opisani način.
Kada je aktivna ćelija sa formulom tada se vidi njen sadržaj i automatski se označe ćelije koje učestvuju u proračunu, što je vrlo korisno jer se može lako kontrolisati da li je ispravno odabran rang ili njih više.

Vježbe i standardne greške

Prema navedenom uputstvu izračunajte sumu SUM rang (A2:A6), minimum MIN rang (C2:C6), maksimum MAX rang (E2:E6) i srednju vrijednost (AVERAGE) rang (G2:G6).

Ako formula sadrži grešku Excel će pokušati prepoznati problem (pazite ne uvijek uspješno) i pojaviće se poruka o postojanju greške. Na Vama je šta ćete dalje uraditi.

Neke standardne greške koje se pokazuju u ćeliji sa formulom su sljedeće:

#####

Kolona nije dovoljno široka za prikaz  vrijednosti

Proširite kolonu

#DIV/0!

Pokušaj djeljenja sa nulom

Provjerite ćelije

#NAME!

U formuli je pogrešan ili nepostojeći naziv

Ispravite naziv

#REF!

U formuli se poziva na ćeliju koje nema (obrisana)

Probajte sa Undo

#NUM!

Pogrešno korišćenje broja recimo korijen iz -5

 

Circular

Formula se poziva na sebe samu direktno ili indirektno

#N/A

Ukazuje na nepostojeću vrijednost ili neodgovarajući argument

Još o formatiranju ćelija

U predhodnoj lekciji naučli smo kako koristit šablone za formatiranje ćelija.

Ta mogućnost izgleda efektno, ali ju je teže kontrolisati.

Zato preporučujemo da koristite (takođe spominjani) meni format. sa aktivnom karticom Border

Pogledajte i ostale opcije (kartice) iz ponude.

Pokušajte sami definisati kompletnu tabelu (Nadam se da ste zapamtili tabelu sa cigarama.).

U primjeru na slici markirana je cijela tabela i postavljene su vanjske linije oko tabele (duple linije), a linije izmedju ćelija unutar tabele su tanke crtkane.
Primjetite da postoje i kose linije koje faktički precrtavaju ćelije (ako je potrebno prikazati neku vrijednost precrtanu).
 

 

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved